Program Picture

گفتگو در قرنطینه

جنگ یا صلح
۲۷ دی ۱۳۹۹

در بین گفتگوی پدربزرگ و نوه، صبحت از خلع سلاح عمومی در جهان می‌شود که یک قدم مهم برای رسیدن به صلح جهانی است. ولی آیا سیاست‌مداران می‌توانند به گفته‌های سیاست‌مداران دیگر اعتماد کنند؟ آیا در این شرایط قردادهای صلح، قابل اعتماد و پایدارند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه