Program Picture

گفتگو در قرنطینه

از جنگ خسته‌ایم
۲۹ آذر ۱۳۹۹

در این برنامه می‌بینیم نوه از شنیدن مطالبی پیرامون سیاست و جنگ خسته شده. پدربزرگ برای تغییر حالت او درباره یکی از تعالیم آیین بهائی یعنی جوهر لطافت در بین مردم بودن صحبت می‌کند که بی‌ارتباط با موضوع دخالت نکردن بهائیان در سیاست هم هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه