Program Picture

گفتگو در قرنطینه

سیاست چیست
۱۷ آبان ۱۳۹۹

در این برنامه پدربزرگ برای نوه‌اش که می‌پرسد چرا ما بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنیم، توضیح می‌دهد که اصول اعتقادات بهائی با سیاست رایج در دنیا تفاوت‌های بسیار دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه