تغییر امکان‌پذیر است

Program Picture

گفتگو در قرنطینه

تغییر امکان‌پذیر است
۲۲ آذر ۱۳۹۹

در گفتگوی نوه و پدربزرگش می‌شنویم که نوه باور ندارد جمعیتی اندک حتی با نیت خیر، در جهانی که مملو از فساد و خودخواهی و تعصب است بتوانند تغیر ایجاد کنند. پاسخ پدربزرگ شنیدنی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه