گفتگو در قرنطینه

program picture

گفتگو در قرنطینه

در این مجموعه برنامه که به صورت نمایش‌های ساده رادیویی تهیه شده نوه و پدربزرگش درباره یکی از روش‌های مخصوص بهائیان یعنی پرهیز از مداخله در امور سیاسی به گفتگو
می‌نشینند. و دلیل این نوع تفکر مورد بررسی قرار می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه