Program Picture

گفتگو در قرنطینه

مشورت و دموکراسی
۱۵ آذر ۱۳۹۹

در این برنامه در ادامه گفتگوی پدربزرگ و نوه درباره این که چرا بهائیان در امور سیاسی به هیچ وجه دخالت نمی‌کنند؛ صحبت از دموکراسی و مشورت می‌شود. پدربزرگ توضیح می‌دهد با این که مشورت یکی از اصول اساسی در آئین بهائی است؛ ولی راه و روشی دارد که با نوع مشورت کردن در مجالس دنیا زمین تا آسمان فرق دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه