Program Picture

گفتگو در قرنطینه

حزب سیاسی
۲۴ آبان ۱۳۹۹

صحبت‌های پدربزرگ و نوه در این برنامه حول این موضوع است که چرا بهائیان عضویت هیچ حزبی را قبول نمی‌کنند. در صورتی که می‌توانند معتقدات خودشان را به هم حزبی‌های خود و در نتیجه به جمع کثیری منتقل کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه