Program Picture

گفتگو در قرنطینه

تغییر در عالم
۰۸ آذر ۱۳۹۹

در این برنامه نوه از پدربزرگ می‌پرسد اگر قرار است که ما بهائیان در سیاست مداخله نکنیم و وارد حزبی نشویم و پست سیاسی قبول نکنیم، پس با این جمعیت کم در دنیا و با امکانات خیلی کم، چگونه در عالم تغییر ایجاد کنیم؟ پاسخ پدربزرگ شنیدنی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه