چد برن استین و اجرای رایگان موسیقی

Program Picture

یک قهرمان

چد برن استین و اجرای رایگان موسیقی
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

چد برن استین که شاهد کمبود امکانات آموزش موسیقی در مدارس مناطق محروم است، سعی دارد با اجرای یک برنامه رایگان، موسیقی را به زندگی دانش آموزان برگرداند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه