Program Picture

یک قهرمان

امرا عمر
۱۹ آبان ۱۳۹۶

قهرمان این هفته ما، علیرغم خطرات موجود در مناطق ناامن کنیا، با گروهی از دکتران به این مناطق سفر کرده و خدمات پزشکی برای ساکنین فراهم می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه