Program Picture

یک قهرمان

پناهگاه شانتی
۰۷ مهر ۱۳۹۶

قهرمان این هفته ما، زنی است که منزل و پناهگاهی برای نوجوانان و جوانان بی‌خانمان فراهم می‌کند. ساکنین خانه شانتی می‌توانند از هر مذهب، نژاد، و جنسیتی باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه