ربکا کونستانتینو

Program Picture

یک قهرمان

ربکا کونستانتینو
۲۶ آبان ۱۳۹۶

قهرمان این هفته ما کتاب‌هایی که توسط عده‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرند را جمع کرده و به دست مدارس با امکانات پایین می‌رساند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه