بقائی تیلکی – بخش ۵

Program Picture

پرواز

بقائی تیلکی – بخش ۵
۰۲ شهریور ۱۳۹۵

روضه‌خوان جوان از معنی زنده کردن مرده‌ها توسط حضرت مسیح و شق القمر توسط حضرت رسول سوال کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه