Program Picture

امیدها و نویدها

نوید تغییر بنیادی در اوضاع جهان
۱۸ دی ۱۴۰۰

پیش از قرن نوزدهم، تحول جهان در طول تاریخ درازش بسیار به کندی صورت می‌گرفت. به گفتۀ محققان قرن نوزدهم شاهد آغاز اختراعاتی بود که زندگی در کرۀ خاک را از بن و بنیاد دگرگون کرد. اما از نظر بهائیان همیشه ظهور پیامبران، یعنی مظاهر الهی، همراه با تغییرات مهم در اوضاع عالم بوده و هست ولی در هیچ یک از ظهورات قبل تغییرات چنین عمیق و وسیع و شامل همۀ جنبه‌های زندگی آدمیان نبوده است و این امر یکی از امتیازات این ظهور در مقام مقایسه با ادیان سابق است. تغییرات حاصله محدود به عرصۀ اخلاقیات و امور معنوی نبوده، بلکه جنبه‌های صوری و مادی هستی را در هم برگرفته است. سرعت تغییرات هیچ‌گونه سابقه‌ای در گذشته نداشته و همانند شدت آن هم در تجربۀ تاریخ مشاهده نشده است، به طوری که می‌توان گفت با ظهور جدید همه چیز در عالم نو شده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت، کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه