Program Picture

امیدها و نویدها

ریشه کنی فقر و تعدیل معیشت
۱۷ دی ۱۴۰۰

این نکته مسلم است که اکثر جمعیت عالم در قرون گذشته در شرایط فقر و تنگ‌دستی زیسته‌اند و تنها عدۀ قلیلی در هر دوره، از فراخی نعمت و رفاه برخوردار بوده‌اند. بی‌دلیل نبوده است که حکما و معلمان اخلاق در آن ادوار، آن همه در مورد فضیلت قناعت تأکید می‌کرده‌اند، چنان که سعدی بابی از بوستان خود را به همین موضوع اختصاص داده است. این رواج فقر در همۀ تاریخ ادامه داشته و با همۀ ترقیاتی که در دو قرن اخیر بر اثر انقلاب صنعتی و ظهور سرمایه‌داری در نحوۀ معیشت عمومی حاصل آمده، آمار گواه این است که هنوز 800 میلیون تا یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت دنیا در شرایط فقر مطلق زندگی می‌کنند و فاصلۀ میان متوسط درآمد اغنیا و متوسط عوائد قشرهای کم درآمد دائماً رو به افزایش است.

برای دانلود متن کامل این قسمت، کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه