Program Picture

امیدها و نویدها

تلفیق تمدن مادی با فرهنگ روحانی
۰۶ دی ۱۴۰۰

یکی از بزرگ‌ترین بشارت‌هایی که در نیمۀ دوم قرن نوزدهم توسط ظهور حضرت بهاءالله به عالم انسانی داده شد، عقیده و اطمینان به امکان و ضرورت تلفیق و سازگار کردن تمدن پیشرفتۀ مادی با فرهنگ روحانی و معنوی بود، عقیده و ایمانی که نهضت‌های فکری عظیم آن دوران، یعنی پوزیتیویسم اگوست کنت، مارکسیسم کارل مارکس و فلسفۀ تکاملی چارلز داروین متزلزل و حتی ویران کرده بودند. پوزیتیویسم که با ردّ دین و متافیزیک، علم را تنها وسیلۀ شناخت حقیقت می‌دانست، مارکسیسم که مادیت یا ماتریالیسم را نه فقط به دنیا و طبیعت، بلکه به ذهن انسان و جامعۀ بشر و تاریخ تعمیم داده بود و بالاخره مکتب نشو و ارتقاء یا تکامل که انسان را از مرتبۀ مرکزی و محوری در عالم آفرینش فرود آورده و مانند جهان حیوان اسیر تنازع بقا و بقای انسب و سایر قوانین طبیعی کرده بود.

برای دانلود متن کامل این قسمت، کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه