Program Picture

امیدها و نویدها

زبان کمکی بین المللی
۰۳ دی ۱۴۰۰

فارغ از اینکه زبان‌هایی که امروز از دیدگاه علمی به دسته‌های مختلف تقسیم و طبقه‌بندی شده‌اند، منشأ واحدی داشته باشند یا نه، می‌توان گفت که جدا افتادن و انزوای یک گروه از مردم همیشه زمینۀ مساعدی برای تحول و تغییر زبان به وجود می‌آورد. مثلا اگر منشأ هندی‌ها و ایرانیان را یکی بدانیم، همین که این دو قوم از هم جدا شدند، نه فقط از نظر دینی و مذهبی از یکدیگر فاصله گرفتند، بلکه از لحاظ زبانی هم تفاوت و تمایز میان آنها پدید آمد.

برای دانلود متن کامل این قسمت، کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه