آسیب‌شناسی فضای مجازی – بخش ۴

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

آسیب‌شناسی فضای مجازی – بخش ۴
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

در بخش چهارم یادداشت «می‌توانند ذهن ما را گروگان بگیرند» با یکی دو نفر دیگر از نخبگان فناوری همراه خواهیم شد تا دریابیم که آیا پیشرفت‌های تکنولوژی در مجموع اثر مثبتی برای جامعه‌ بشری داشته یا نه؟ و اینکه راهکار برطرف کردن این آسیب‌ها چیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه