خبرهای بد، سوگواری منطقی و اتمام منابع عاطفی

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

خبرهای بد، سوگواری منطقی و اتمام منابع عاطفی
۲۳ مرداد ۱۳۹۹

در نقطه‌سرخط این هفته، به تاثیرات مخرب اتفاقات و اخبار بد بر روح و روان و رفتارمان می‌پردازیم، و از دیدگاهی جامعه‌شناختی و روان‌شناختی درباره‌ اتمام منابع عاطفی و واکنش تلخ اما طبیعی شهرنشینان امروزی نسبت به افزایش خبرهای بد صحبت می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه