نقطه سر خط

نقطه سر خط

گاهي بايد چند لحظه از همه­ چيز دست بكشيم و اندکی بیانديشيم. تامل كنيم. ببينيم در كجاي جاده­ زندگیي­مان ايستاده­ ايم، و ته اين جاده به كجا می ­رسد؟ گاهي بايد داستانِ زندگيی­مان را ورق بزنيم، ببينيم كجاي ماجراييم. آن وقت است كه شايد دريابيم كه بايد بر اين داستان نقطه ­ای بگذاريم و برويم سر خط؛ تا بتوانيم از نو شروع كنيم. نقطه ­سرخط مجالي است براي همين تأمّل كوتاه. نقطه ­سرخط را هر پنج­شنبه، با تهیه کنندگی و اجرای نوید توکلی در مجله­ جوانان از پيام دوست بشنويد.

گاهي بايد چند لحظه از همه­ چيز دست بكشيم و اندکی بیانديشيم. تامل كنيم. ببينيم در كجاي جاده­ زندگیي­مان ايستاده­ ايم، و ته اين جاده به كجا می ­رسد؟ گاهي بايد داستانِ زندگيی­مان را ورق بزنيم، ببينيم كجاي ماجراييم. آن وقت است كه شايد دريابيم كه بايد بر اين داستان نقطه ­ای بگذاريم و برويم سر خط؛ تا بتوانيم از نو شروع كنيم. نقطه ­سرخط مجالي است براي همين تأمّل كوتاه. نقطه ­سرخط را هر پنج­شنبه، با تهیه کنندگی و اجرای نوید توکلی در مجله­ جوانان از پيام دوست بشنويد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه