قسمت ۸۱ – فقره‌ هفتاد و دوم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۸۱ – فقره‌ هفتاد و دوم کلمات مکنونه فارسی
۲۷ تیر ۱۴۰۰

ای بندهٴ من مثل تو مثل سیف پرجوهری است که در غلاف تیره پنهان باشد و به این سبب، قدر آن بر جوهریان مستور ماند. پس از غلاف نفس و هوی بیرون آی تا جوهر تو بر عالمیان هویدا و روشن آید

news letter image

ثبت نام در خبرنامه