قسمت ۵۹ – تار و پود زندگى: مشقات و بلایا

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۵۹ – تار و پود زندگى: مشقات و بلایا
۰۷ شهریور ۱۴۰۱

با این که همگام با رشد و ترقى علم، رنگ و نوع بلایا در زندگى آدمى تغییرات بسیار یافته است، اما همواره بلایا بخشى جدایى ناپذیر از زندگى ما آدمیان مانده است و برخى بلایا آن گونه‌اند که هرگز چاره قطعى براى آن‌ها قابل تصور نیست. می‌توان در متون ادیان، دیدگاه‌هایى را سراغ گرفت که چرا می‌بایستى بلایا با وجود آدمى عجین باشند و همین موضوع این یک دو گفتار خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه