جنسیت و کلیشه‌ها: انقلابی جهانی در نقش‌های جنسیتی

Program Picture

ما مردم نازنین

جنسیت و کلیشه‌ها: انقلابی جهانی در نقش‌های جنسیتی
۳۱ تیر ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» در مورد کلیشه‌های جنسیتی گفت‌وگو کردیم. درباره‌ شاخص شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف حرف زدیم و درباره‌ بهترین و بدترین کشورها در این زمینه. هم‌چنین در مورد راه‌کارهای عبور از کلیشه‌های جنسیتی در یک جامعه و ساز و کار انقلاب جهانی در نقش‌های جنسیتی صحبت کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه