دوست خوب: نوع‌دوستی

Program Picture

ما مردم نازنین

دوست خوب: نوع‌دوستی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ انواع دوستی صحبت کردیم و به‌ طور خاص درمورد نوع‌ دوستی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه