Program Picture

ما مردم نازنین

انسان‌دوستی
۲۸ مرداد ۱۴۰۰

انسان‌دوستی و دگردوستی به چه معناست و رویکرد انسان‌دوستانه چه خصوصیاتی دارد؟ رفتارهای انسان‌دوستانه و ضد انسان‌دوستانه در تاریخ و فرهنگ و ادب ایران چگونه بروز یافته‌اند؟ چگونه می‌توان رویکرد و عقاید انسان‌دوستانه را به اقدامات عملی تبدیل کرد؟ و چرا مهم است که اقدامات بشردوستانه منسجم و آگاهانه باشند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه