خط‌های اضافه‌ روی زمین: مرزهای سیاسی – جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی

Program Picture

ما مردم نازنین

خط‌های اضافه‌ روی زمین: مرزهای سیاسی – جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی
۱۷ مهر ۱۳۹۹

در سومین قسمت از «ما مردم نازنین»، از زاویه‌ای جامعه‌شناختی در مورد «مرز» گفتگو کردیم، درباره‌ مرزهای سیاسی – جغرافیایی و مرزهای اجتماعی و فرهنگی؛ همچنین در مورد اهمیت و کارکرد مثبت یا منفی مرزها صحبت کردیم در ارتباط با مقوله‌های مهمی مثل جهانی‌شدن و ناسیونالیسم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه