امید: موتور محرک جامعه

Program Picture

ما مردم نازنین

امید: موتور محرک جامعه
۱۰ مهر ۱۳۹۹

در دومین قسمت از «ما مردم نازنین»، از زاویه‌ای جامعه‌شناختی در مورد «امید» گفتگو کردیم؛ در مورد امید فردی و اجتماعی، و درباره‌ دلایل و عواقب کاهش امید و نیز راه‌های افزایش آن در جامعه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه