جامعه‌شناسی، علم مطالعه‌ اجتماع آدم‌ها

Program Picture

ما مردم نازنین

جامعه‌شناسی، علم مطالعه‌ اجتماع آدم‌ها
۰۳ مهر ۱۳۹۹

در نخستین قسمت از «ما مردم نازنین»، در مورد «آدم‌ها» گفتگو کردیم، و در مورد «جامعه‌شناسی» که علم بررسی اجتماع آدم‌هاست. در مورد تغییرات آدم‌ها صحبت کردیم و در مورد همبستگی مکانیکی و ارگانیکی آدم‌ها با یکدیگر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه