ما مردم نازنین

ما مردم نازنین

«ما مردم نازنین» مجموعه‌ گفت‌وگوهای نوید توکّلی است با کارشناس جامعه‌شناس برنامه، ارسطو رحمانیان. در این برنامه، نوید و ارسطو، هر هفته در مورد یک موضوع خاص به گفتگو می‌نشینند و موضوع هفته را از زاویه‌ غالباً جامعه‌شناختی بررسی می‌کنند.
«ما مردم نازنین» را در بولتن از رادیو پیام دوست بشنوید.

«ما مردم نازنین» مجموعه‌ گفت‌وگوهای نوید توکّلی است با کارشناس جامعه‌شناس برنامه، ارسطو رحمانیان. در این برنامه، نوید و ارسطو، هر هفته در مورد یک موضوع خاص به گفتگو می‌نشینند و موضوع هفته را از زاویه‌ غالباً جامعه‌شناختی بررسی می‌کنند.
«ما مردم نازنین» را در بولتن از رادیو پیام دوست بشنوید.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه