آرزوها: ارتباط بین آرزوها با نیازها و امکانات

Program Picture

ما مردم نازنین

آرزوها: ارتباط بین آرزوها با نیازها و امکانات
۰۸ آبان ۱۳۹۹

در ششمین قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌ آرزوها صحبت کردیم؛ درباره‌ ارتباط بین امید و آرزو و ارتباط بین آرزوها با نیازها و امکانات. همچنین در این باره گفتگو کردیم که در صورت بر هم خوردن تناسب بین آرزوها و نیاز و امکانات در یک جامعه، برای آن جامعه چه اتفاقی می‌افتد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه