بی‌خانمانی، خیابان‌خوابی و ماشین‌خوابی

Program Picture

ما مردم نازنین

بی‌خانمانی، خیابان‌خوابی و ماشین‌خوابی
۱۷ تیر ۱۴۰۰

چی میشه که آدما بی‌خانمان میشن؟ چه کسانی دچار بی‌خانمانی میشن؟ بی‌خانمان‌ها چه آسیب‌هایی می‌بینن؟ نقش دولت‌ها در ایجاد بی‌خانمانی چیه؟ در این قسمت از «ما مردم نازنین» در جستجوی پاسخ پرسش‌هایی از این دست، درباره‌ بی‌خانمانی گفت‌وگو کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه