تاریخ در جامعه‌شناسی

Program Picture

ما مردم نازنین

تاریخ در جامعه‌شناسی
۱۰ تیر ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ تاریخ و تاریخ‌نویسی گفت‌وگو کردیم و درباره‌ ارتباط تاریخ و جامعه‌شناسی. از سیر تکامل بشر مثال‌هایی آوردیم و به این پرسش‌ها پرداختیم که آیا مسیر تاریخ دایره‌ای است یا خطی؟ و فاعل تاریخ کیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه