تکنولوژی‌های نو و واپسماندگی فرهنگی در ایران

Program Picture

ما مردم نازنین

تکنولوژی‌های نو و واپسماندگی فرهنگی در ایران
۲۷ خرداد ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ تکنولوژی‌های نو صحبت کردیم و به رابطه‌ فرهنگ و تکنولوژی پرداختیم و در مورد تأخر یا واپس‌ماندگی فرهنگی گفت‌وگو کردیم و ارتباط این موضوع را با عدم توسعه‌ صنعتی و تکنولوژیکی ایران مورد بررسی قرار دادیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه