قسمت ۲۰ – در ستایش سوختن: چشم حقیقت‌بین

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۲۰ – در ستایش سوختن: چشم حقیقت‌بین
۲۴ آبان ۱۴۰۰

آن درجه از یقین که فراتر از دانش باورى به آن چشم آگاهى یا چشم باورى گفته بودند لازمه‌اش به دست آوردن چشمى تیزبین است که از پس پشت پرده‌ها، بتواند موقعیت امروز آدمى را بر اساس کل جهان هستى و هم همه مراحل زندگى در نظر آورده باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه