نقش خانواده در اقتصاد – بخش ۱

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

نقش خانواده در اقتصاد – بخش ۱
۲۹ تیر ۱۴۰۰

در این قسمت، واژه اقتصاد تعریف شده و به جایگاه آن در خانواده و همچنین به اهمیت نقش خانواده در اقتصاد پرداخته می‌شود و چهار اصل کلیدی اقتصاد که از خانواده آغاز می‌شود بیان می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه