قسمت ۱۰ – مسئولیت مردمان – بخش ۱

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۰ – مسئولیت مردمان – بخش ۱
۱۵ شهریور ۱۴۰۰

اگر طبقه علما مورد نقد قرار گرفتند در خصوص کارکردشان در این چند قرن اخیر تاریخ ایران، و به خصوص از دوران پس از ظهور جدید، اما شانه مردمان نیز از مسئولیت خالى نیست. در این گفتار براى آشنایى با الگوى متون بهائى در برخورد با مسائلى که دست کم دو سویه دارند به مسأله نژادپرستى خواهیم پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه