نقش و مسئولیت بانک‌ها و موسسات مالی ملی و بین المللی

Program Picture

در سایه کرونا

نقش و مسئولیت بانک‌ها و موسسات مالی ملی و بین المللی
۱۳ مرداد ۱۳۹۹

مصاحبه با خانم هدیه افشاریان مشاور امور مالی و اقتصادی (بخش ۱) درباره نقش و مسئولیت بانک‌ها و موسسات مالی در سطح ملی و بین المللی در دوران پاندمی و بعد از آن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه