درباره منافع انتقال فعالیت‌های اقتصادی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک‌تر و روستاها

Program Picture

در سایه کرونا

درباره منافع انتقال فعالیت‌های اقتصادی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک‌تر و روستاها
۲۴ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای دکتر هوشمند بدیعی مدرس، مؤلف، پژوهشگر و سخنران در زمینه اقتصاد (بخش ۴) درباره منافع انتقال فعالیت‌های اقتصادی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک‌تر و روستاها و همچنین تغییر نقش خانواده‌ها در فعالیت‌های اقتصادی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه