تاثیر کرونا بر تغییر روش سازمان‌های تجاری و دولتی

Program Picture

در سایه کرونا

تاثیر کرونا بر تغییر روش سازمان‌های تجاری و دولتی
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای دکتر هوشمند بدیعی مدرس، مولف، پژوهشگر و سخنران در زمینه اقتصاد (بخش ۳) درباره تاثیر کرونا بر تغییر روش سازمان‌های تجاری و دولتی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه