تاثیرات جهانگیری بر نظم جهان – بخش ۱

Program Picture

در سایه کرونا

تاثیرات جهانگیری بر نظم جهان – بخش ۱
۱۴ مهر ۱۳۹۹

مصاحبه با دکتر هدی محمودی مدیر کرسی بهائی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند واشنگتن درباره تاثیر کرونا بر نظم جهان (بخش 1)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه