قسمت ۷۶ – فقره‌ شصت و نهم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۱)

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۷۶ – فقره‌ شصت و نهم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۱)
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ای پسران آدم

کلمه طیبه و اعمال طاهره مقدسه به سماء عزّ احدیه صعود نماید. جهد کنید تا اعمال از غبار ریا و کدورت نفس و هوی پاک شود و به ساحت عزّ قبول درآید. چه که عنقریب صرافان وجود در پیشگاه حضور معبود، جز تقوای خالص نپذیرند و غیر عمل پاک قبول ننمایند. این است آفتاب حکمت و معانی که از افق فم مشیت ربانی اشراق فرمود. طوبی للمقبلین.

فقره‌ شصت و نهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه