قسمت ۷۰ – فقره‌ شصت و سوم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۷۰ – فقره‌ شصت و سوم کلمات مکنونه فارسی
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

بگو ای اهل ارض

به‌ راستی بدانید که بلای ناگهانی شما را در پی است و عقاب عظیمی از عقب. گمان مبرید که آن‌چه را مرتکب شدید از نظر محو شده. قسم به‌ جمالم که در الواح زبرجدی از قلم جلی جمیع اعمال شما ثبت گشته.

فقره‌ شصت و سوم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه