Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

تورم – بخش ۱
۰۲ شهریور ۱۴۰۰

در این قسمت به تعریف تورم به زبان ساده و بیان علت اصلی آن پرداخته می‌شود و رابطه بین تورم و بیکاری و همچنین نقش سازمان‌های تجاری و خانوارها در مواجه شدن با تورم و بیکاری بازگو می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه