قسمت ۶۴ – فقره‌ پنجاه‌ و هفتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۶۴ – فقره‌ پنجاه‌ و هفتم کلمات مکنونه فارسی
۱۷ اسفند ۱۳۹۹

زینهار ای پسر خاک

با اشرار الفت مگیر و مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جان را به نار حسبان تبدیل نماید

فقره پنجاه و هفتم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه