قسمت ۶۳ – فقره‌ پنجاه‌ و ششم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۶۳ – فقره‌ پنجاه‌ و ششم کلمات مکنونه فارسی
۱۰ اسفند ۱۳۹۹

ای پسر من

صحبت اشرار غم بیفزاید و مصاحبت ابرار زنگ دل بزداید. من أراد ان یأنس مع اللّه فلیأنس مع احبّائه و من أراد ان یسمع کلام اللّه فلیسمع کلمات اصفیائه.

فقره پنجاه و ششم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه