قسمت ۵۰ – فقره‌ چهل و پنجم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture
قسمت ۵۰ – فقره‌ چهل و پنجم کلمات مکنونه فارسی
آذر ۹, ۱۳۹۹

وای وای ای عاشقان هوای نفسانی

از معشوق روحانی چون برق گذشته‌اید و به خیال شیطانی دل محکم بسته‌اید. ساجد خیالید و اسم آن را حق گذاشته‌اید و ناظر خارید و نام آن را گل گذارده‌اید. نه نَفَس فارغی از شما برآمد و نه نسیم انقطاعی از ریاض قلوبتان وزید. نصایح مشفقانه محبوب را به باد داده‌اید و از صفحه‌ دل محو نموده‌اید و چون بهائم در سبزه‌زار شهوت و امل؛ تعیش می‌نمائید.

فقره چهل و پنجم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه