قسمت ۴۳ – فقره‌ سی و هشتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۴۳ – فقره‌ سی و هشتم کلمات مکنونه فارسی
۱۳ مهر ۱۳۹۹

ای پسر روح

قفس بشکن و چون همای عشق به هوای قدس پرواز کن و از نَفْس بگذر و با نَفَس رحمانی در فضای قدس ربانی بیارام.

فقره سی و هشتم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه