قسمت ۴۱ – فقره‌ سی و ششم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۴۱ – فقره‌ سی و ششم کلمات مکنونه فارسی
۳۰ شهریور ۱۳۹۹

ای پسر تراب

حکمای عباد آنانند که تا سمع نیابند لب نگشایند؛ چنانچه ساقی تا طلب نبیند ساغر نبخشد و عاشق تا به جمال معشوق فائز نشود از جان نخروشد. پس باید حبه های حکمت و علم را در ارض طیبه‌ قلب مبذول دارید و مستور نمایید تا سنبلات حکمت الهی از دل برآید نه از گِل.

فقره سی و ششم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه