قسمت ۳۵ – فقره‌ سی‌ام کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۳۵ – فقره‌ سی‌ام کلمات مکنونه فارسی
۱۹ مرداد ۱۳۹۹

ای بنده‌ دنیا

در سحرگاهان نسیم عنایت من بر تو مرور نمود و تو را در فراش غفلت خفته یافت و بر حال تو گریست و بازگشت.

فقره سی‌ام کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه