Program Picture

عرفان جانان

حضرت بهاءالله چگونه راه عرفان را بر سالک می‌گشایند؟

۱۷ آذر ۱۳۹۷

خودشناسی در رساله هفت وادی رابطه مستقیمی با عرفان اسم و یا صفتی از اسماء و صفات پیام آور زمان دارد. حضرت بهاءالله با یادآوری روایات و آیات اخیر از قرآن مجید، رهرو را به تفکر و جستجوی در نفس خویشتن وامی‌دارند که نتیجه‌اش یافتن و شناخت نفس پیامبر الهی است. از او می‌خواهند که علوم ظاهره نباید پرده‌ای در راه او در این جست و جو شود. و از این‌ رو از داستانی شناخته شده در مثنوی معنوی بهره می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه